Hidaya, onze school

Onze school bestaat uit 15 groepen, waarvan er 4 sinds augustus 2021 les krijgen op een andere locatie (Akkerlaan, groep 5-8). We werken volgens het jaarklassensysteem. Dat betekent dat de leerstof per leerjaar vastgesteld is. Maar kinderen verschillen en elk kind heeft zijn/haar eigen onderwijsbehoeftes. Daarom werken we volgens Handelingsgericht Werken (HGW). Dat betekent dat de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau instructie krijgen en de leerstof mogen verwerken op hun eigen niveau en in het eigen tempo. Het ene kind heeft meer instructie nodig dan het andere. Sommige kinderen hebben een ander soort instructie nodig of ze hebben meer materiaal nodig om iets te begrijpen en onthouden.

We streven naar een doorlopend leerproces bij elk kind. Moderne methoden en duidelijke doelen per leerjaar bieden ons daarbij hulp. We volgen de ontwikkeling van alle leerlingen met methodetoetsen en met het Cito Leerlingvolgsysteem. De resultaten worden aan het begin van elk schooljaar gebruikt om doelen te stellen voor dat jaar.

We besteden veel tijd aan de basisvakken Nederlandse taal (inclusief woordenschat en spelling), lezen en rekenen. Deze vaardigheden heeft elk mens nodig om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Daarnaast besteden we ook aandacht aan wereldoriëntatie, creatieve vakken, gym en sociaal-emotionele ontwikkeling. Uiteraard vinden we het erg belangrijk dat alle kinderen zich prettig en veilig voelen op school. We willen dat kinderen respectvol met elkaar en met anderen omgaan. We hopen een bijdrage te leveren aan het persoonlijk inzicht om in vrede te leven met Allah, jezelf en de omgeving. De kinderen moeten leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en anderen, leren samen te werken, zodat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Sinds enkele jaren werken we met de methode 'De Vreedzame School'. Deze methode wordt gebruikt in groep 1 t/m 8. De leerlingen leren hoe ze goed met elkaar kunnen omgaan en hoe ze eventuele conflicten zelf kunnen oplossen.