Groep 5 A

Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Groep 5A krijgt dit jaar les van juf Shahnaaz (dinsdag t/m vrijdag) en meester Tahor (maandag).

Groep 5 is een bijzonder jaar op de basisschool. Vanaf nu krijgen de kinderen namelijk naast rekenen, taal en spelling, allerlei nieuwe vakken en gaat het tempo omhoog. Ook leren de kinderen dit jaar om steeds meer zelfstandig te werken.

Rekenen: de kennis die uw kind opdeed in groep 3 en 4 (optellen, aftrekken, tafels en delen) wordt dit jaar opnieuw toegepast en uitgebreid. Zo leren we dit jaar rekenen met getallen onder elkaar, klokkijken en sommen zoals hoeveel millimeter 3 meter is. 

Spelling en taal: Wij hanteren in groep 5 de methode Staal. Deze methode combineert spelling en grammatica. Bij spelling leren we categorieën en hebben we iedere dag dictee. Bij taal gaan we aan de slag met woordenschat, tekst, beeld en andere informatiebronnen dat inspeelt op de belevingswereld van kinderen.

Technisch lezen, vloeiend lezen, begrijpend lezen en leesbevordering: We werken met de methode Karakter. Deze methode laat kinderen kennismaken met boeiende teksten en mooie verhalen. We behandelen per les 1 doel, dit zorgt voor focus en biedt iedere leerling de mogelijkheid om succeservaringen op te doen.

Naast deze basisvakken hebben wij op school ook vakken zoals wereldoriëntatie, Blits (studievaardigheden), nieuwsbegrip, Engels en handvaardigheid.

Ook thuis kunnen kinderen oefenen met rekenen, spelling, taal en technisch lezen op het oefensoftware van MOO. Wij adviseren ook hiermee te oefenen, omdat dit bevorderend is voor de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast is uw kind dan ook beter voorbereid op de aangeboden leerstof en voor de eventuele methodetoetsen. Veel lezen is erg belangrijk, maar ook het regelmatig kijken naar Nederlandse tv-programma's zoals het Klokhuis of het Jeugdjournaal is goed voor de woordenschat.

Op woensdag heeft groep 5A Quranles onder begeleiding van juf Reyhan. Onze godsdienstles wordt door juf Fatima verzorgd op donderdag. 

Mededelingen

  • Voor contact tussen ouders en school wordt veel gebruik gemaakt van Parro om wekelijks informatie en nieuws te delen over de klas en over school, maar ook om absenties te melden. 
  • De leerlingen horen uiterlijk 8.45 uur in de klas te zijn.
  • In de kleine pauze eten we fruit of groente en drinken we water of aanmaaklimonade. Graag drinken in een beker of flesje mee. 
  • Neem voor de grote pauze een gezonde lunch mee.
  • Elke donderdag start groep 5A op de Heiweg en heb je je gymkleding en gymschoenen nodig. 
  • Denk op woensdag aan je koranspullen en op donderdag aan je godsdienstspullen.
  • Op vrijdag worden de redactiesommen (2 taken ) klaargezet. Ook juf Fatima geeft regelmatig huiswerk mee.
  • Iedere week maak je ook de tekst van Nieuwsbegrip op de computer. Veel kinderen hebben daarbij de hulp van een ouder of broer/zus nodig.

Oefensites voor thuis